“กิน กอด เล่น เล่า” กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

posted in: news | 0

กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองใช้ กลยุทธ์ “กิน กอด เล่น เล่า” กระตุ้น พัฒนาการลูกให้สมวัย ซึ่งเป็นการรวมพลังเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาช่วยกัน

เป็นกรอบแนวคิดที่ชัดเจน เช่น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอากาศอำนวย ที่มี ความสามารถในการดูแลด้านพัฒนาการ มีการตรวจคัดกรอง เมื่อพบความผิดปกติ เด็กจะได้รับการส่งต่อไปให้โรงพยาบาลแก้ไขทำให้เด็กได้รับการดูแล

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลอากาศอำนวย ซึ่งเป็นโรงพยาบาล นำร่องในการจัดระบบการดูแลเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ของจังหวัดสกลนคร ในปี 2556 ได้สำรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี พบเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยถึงร้อยละ 10 จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมเด็กที่มีความบกพร่องและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เพื่อคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้น ในโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 11 แห่ง มีพยาบาลจิตเวชที่ผ่านการอบรม โดยเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถคัดกรองและพัฒนาการเด็กเบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก อนามัย 55 เมื่อพบ ความผิดปกติ จะส่งไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลกระตุ้นพัฒนาการต่อไป

ทั้งนี้ แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้กลยุทธ์ “กิน กอด เล่น เล่า” กระตุ้น พัฒนาการลูกให้สมวัย กินคือให้เด็ก กินนมแม่ ได้รับอาหารเสริมตามวัยถูกต้องตามหลักโภชนาการ กอดคือกอดให้ความรักความอบอุ่นลูก เล่นคือส่งเสริมให้ลูกได้เล่นของเล่นที่เหมาะตามวัย เล่า คือ เล่านิทาน

ขอบคุณ สสส.

Comments are closed.