ไทยมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการต้านยาเสพติด

posted in: news | 0

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย ของกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย มอบเงิน จำนวน 38,011,400 บาท ให้กับรัฐบาล

กัมพูชาเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา” โดย นายเกา คอนดารา รักษาการประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (เทียบเท่ารัฐมนตรี) เป็นผู้แทนฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้รับมอบ
สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี 2560 รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการรณรงค์ต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมีจำนวนสูงขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการให้บริการด้านดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้ จึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และ ครม.ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศูนย์ฯ จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารบริการสุขภาพ อาคารผู้ป่วยชาย อาคารผู้ป่วยหญิง และอาคารฝึกอาชีพผู้ป่วยชาย ทั้งนี้ กัมพูชายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ได้มาจากการยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด จากการบริจาคของภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงจากประเทศภาคีอื่นๆ ด้วย
การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยแก่กัมพูชาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดผลกระทบของยาเสพติด รวมถึง ปัญหาด้านสาธารณสุข การลักลอบข้ามแดน และอาชญากรรม โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับไทย และเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มีนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เน้นการพัฒนาอย่างเท่าเทียม และเกื้อกูล และยังเป็นการปกป้องประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568)อีกด้วย โดยในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat-JCR) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความยินดีในหลักการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้ ต่อ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตามที่ได้ร้องขอและเป็นที่มาของการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้
นอกจากนี้ไทยยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่กัมพูชาต้องการ ส่งเสริมกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ อาทิ หมู่บ้านคู่ขนานสีขาว สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยของกัมพูชา รวมถึง ประเด็นความห่วงใยของกัมพูชาเกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย โดยได้ให้ความมั่นใจกับกัมพูชาว่า นายกรัฐมนตรีของไทยกำชับให้มีการดูแลแรงงานต่างประเทศให้ดีที่สุดอยู่แล้ว โดย สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Comments are closed.